Forside    Projektbeskrivelse    Salg af grunde    Området & faciliteter    Billedgalleri    Links    Kontakt    

Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

Klik på tegningen for at se udstykningens placering på Google maps.
Det Classenske Fideicommis
Projektbeskrivelse
 
Det udstykkede areal er på ca.12,5 ha og afgrænses af parcelhusområderne Skovtoften og Sakshøj mod øst, Guldborgvej og Hamborgskoven mod nord, det åbne land mod vest og mod syd Guldborgvej/Slettebjergvej .

I dag anvendes området som dyrket landbrugsjord. Terrænet er let kuperet med en lille lavning i områdets midte. Langs grænsen mod de eksisterende parcelhusbebyggelser danner en randbeplantning blandt andet bestående af gamle egetræer en smuk afgrænsning.

Bebyggelsesplanen omfatter 88 byggegrunde i størrelsen 900 til 1100 m2. I områdets midte udlægges lavningerne til fælles friarealer med græs og 3 små søer. Søerne anvendes desuden som regnvandsbassiner med bredbeplantning, og de anlægges med en lav stigning på bredderne, så de ikke udgør en risiko for områdets beboere, herunder legende børn.

Ved disponeringen af arealet er der lagt stor vægt på at bryde arealet op med grønne korridorer og små korte veje samt grundstørrelser, der giver mulighed for opførsel af spændende boliger med god luft til naboerne.

Færdsel til området sker fra Skovtoften til en fælles stamvej og 5 stikveje til de 88 boliger. Der bliver derfor ikke gennemkørende biltrafik. I områdets sydlige del vil den lukkede del af Slettebjergvej/Guldborgvej være adgangsvejen til Sundbyområdet. Fra hele området udgår der børnevenlige stiforbindelser til denne adgangsvej, der fører til skole, børnehave, idrætsanlæg m.v.

Byggemodningen af arealet vil finde sted i perioden november 2007 til september 2008 efter projekt for de tekniske anlæg og vejforhold udarbejdet af Bo Rasmussen & H.E. Kragh I/S, Nyk.F. Visse grunde vil dog kunne bebygges allerede fra 15. april 2008 ... se FAQ punkt 4.

Projektet skal godkendes af Guldborgsund kommune med henblik på overtagelse af driften af spildevandsanlæg m.v. Dette fremtidssikres ved anlæg af en pumpestation i området , der kan pumpe spildevandet til et evt. nyt rensningsanlæg.

Overfladevand fra tage og belægninger ledes via de 3 regnvandsbassiner til kommunevandløb i Hamborgskoven og sikrer en tilstrækkelig afvanding også under voldsomme regnskyl, som vi har oplevet i sommeren 2007.

Vand og fjernvarmeforsyning til området sker fra de lokale andelsværker i Øster Toreby, der begge er i gang med nyetablering af anlæg til fremtidig forsyning.

Der projekteres fibernet fra Seas/NVE, så man kan vælge TV- og internetforbindelser efter behov - se Tilslutningsafgifter.

Quicklinks
          
    

         Copyright © Det Classenske Fideicommis - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.